Dotácie

DOTÁCIE NA FVZ PRE ROK 2024
Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam budú v rokoch 2023 až 2029 podporované inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Nový národný projekt, ktorý administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra, je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov.
Vlastníci rodinných a bytových domov vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja sa budú môcť znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a veterných turbín.
Inštalácie sú umožnené od 30.10.2023, poukážky sa budú vydávať v 1. štvrťroku 2024
Poskytovanie pomoci sa v projekte Zelená domácnostiam riadi Všeobecnými podmienkami podpory, ktoré SIEA zverejnila 30.10.2023. Od tohto dátumu je možné realizovať inštalácie podporovaných zariadení, nie je nutné čakať na vydanie poukážky. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne až v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém, zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory.
     • Podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW
     • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
     • Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti
     • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
     • Súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče napätia
     • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny
     • Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW. V prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok, ktorú domácnosť preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, maximálne do 7 kW.

      Základné sadzby a maximálne príspevky
      Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.

      Základné sadzby bez zvýhodnenia

      Zvýhodnenie +15 % *

      Sadzba €/kW

      Maximálny príspevok

      Sadzba €/kW

      Maximálny príspevok

      Fotovoltický panel

      500 €/kW

      3 500 €

      575 €/kW

      4 025 €

       

Podmienky podpory pre rok 2024
Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v novom projekte Zelená domácnostiam sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktoré SIEA zverejnila 30.10.2023.
Od tohto dátumu je možné realizovať inštalácie zariadení, ktoré bude možné podporiť. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne až v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory.
Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude uskutočňovaná prostredníctvom poukážok, ktoré budú vydávané na základe žiadosti podanej domácnosťou a po aktivácii poukážky zhotoviteľom. Presný termín oprávneného obdobia, počas ktorého bude možné vydávať poukážky a požiadať o preplatenie poukážky, bude uvedený v Osobitných podmienkach podpory, ktoré budú zverejnené po spustení nového informačného systému.
Pomôžeme vám
Ak máte záujem o zriadenie fotovoltického zariadenia na streche Vášho rodinného domu, radi vám poradíme s výberom optimálneho fotovoltického zariadenia a pripravíme aj všetko potrebné pre získanie dotácie.
SolarX.sk s.r.o. je ako jeden z prvých zhotoviteľov  zapísaný do zoznamu oprávnených zhotoviteľov v zmysle všeobecných podmienok projektu, ktoré sú prístupné na stránke zelenadomacnostiam.sk.

ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU