Fotovoltaika On – Grid

ON – GRID

Zdroje za účelom vlastnej spotreby, bez batérii

Sú to fotovoltaické zariadenia, ktoré vyrobený elektrický prúd privedú do hlavného ističového rozvádzača a z tadiaľ  vyrobený prúd tečie priamo ku konkrétnym spotrebičom, ktoré ho práve v tom čase potrebujú.  Ak by spotrebiče potrebovali viacej elektrického prúdu, než  práve fotovoltaické zariadenie vyrába, tak sa nič nedeje, pretože váš dom je naďalej pripojený do verejnej siete, z ktorej si potrebný zvyšok spotrebiče potiahnu.  No a v prípade, že by fotovoltaické zariadenie vyrábalo viacej elektrického prúdu, než je práve potrebné, tak prebytok odtečie do verejnej siete

Aktuálne má zákazník pripojený do distribučnej sústavy VDS a.s. (Východné Slovensko)  dve možnosti spôsobu pripojenia fotovoltaického zariadenia a to:

1

Bude prebytočný elektrický prúd predávať priamo VSD a.s. za cenu cca. 0,085€/kWh a za každú vyrobenú kWh, ktorú spotrebuje, dostane cca. 0,04€/kWh, na základe zmluvy o pripojenie zdroja s VDS a.s. na dobu 15 rokov.

Pri tomto type pripojenia nemá zákazník nárok na žiadnu ďalšiu dotáciu napr. z programu zelená domácnostiam. Maximálna povolená inštalovaná kapacita je 10 kWp (napr. 37ks panelov každý o výkone 270Wp). Momentálne je to najžiadanejší typ inštalácie

2

Zrieka sa doplatku za prebytočný elektrický prúd, ktorý vytečie do distribučnej siete, ako aj doplatku za vyrobený elektrický prúd z obnoviteľných zdrojov, ale má nárok požiadať o jednorazovú nenávratnú dotáciu zo štrukturálnych fondov Európskej únie vo výške max. 2550,00€ z programu zelená domácnostiam (dotácia 2550,00 € je stanovená pre inštaláciu 2500Wp a viac).

Maximálna povolená inštalovaná kapacita pri tomto type pripojenia je jeden a pol násobok ročnej spotreby.

Ponuka EKONOMIK

Ponuka STANDARD