Dotácie pre solárne systémy

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých fotovoltaických zariadení do 10 kWp na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s celkovým inštalovaným výkonom 55 MW, vďaka čomu bude nahradená energia, na výrobu ktorej by bolo inak potrebné využiť fosílne palivá.

Podpora inštalácie zariadení je v rámci prvého pilotného projektu možná do 31.12.2018, alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.
Subjekty oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku v postavení užívateľa (domácnosť)

Subjekty, ktoré sú oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku:

Na inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome:

 1. fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu,
 2. fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu,
 3. fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov,

pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

 • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,
 • rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
 • o nákladoch spojených s užívaním rodinného domu týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

Keďže s pomocou fotovoltaiky vyrábame elektrinu nie práve vtedy, kedy ju najviac potrebujeme, ale záleží od intenzity slnečného žiarenia (na obed vyrobíme najviac elektriny a v noci žiadnu) a prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov. SIEA bude pri výbere žiadostí brať do úvahy vhodnosť navrhnutého systému.

Preto je pre získanie dotácie ,,nevyhnutné“ si vybrať hybridné fotovoltaické zariadenie, čiže s batériami. Takéto zariadenie je už prirodzene drahšie a preto je súčasťou podpory aj bonus za akumuláciu elektriny.

„Sadzby a maximálne výšky hodnoty poukážky pre fotovoltické panely pre rodinný dom je:

 • 1 100 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny;
 • 1 100 € a 900 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 450 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.“

Pri hybridných zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti. Z tohto dôvodu je súčasťou oprávnených nákladov aj zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy.

Podľa nás, je to uprednostňovanie hybridných fotovoltaických zariadení s batériami neférové riešenie, pretože opäť majú výhodu iba drahšie zariadenia a tak to pomôže iba zopár solventnejším  jednotlivcom, ktorý by si dovolili nechať nainštalovať drahšie hybridné fotovoltaické zariadenie aj bez podpory.

Z ekonomickej stránky je aj tak viac zaujímavá inštalácia so zmluvou na 15 rokov, ale žiaľ iba v Košickom a Prešovskom kraji (lokalita VSD a.s.), pretože za každú vyrobenú a spotrebovanú kWh budete 15 rokov dostávať 4,5 centa a za každú prebytočnú kWh, ktorá odtečie do verejnej siete budete 15 rokov dostávať 8,5 centa.

Nezdá sa Vám to výhodnejšie, než jednorazovo dostať dotáciu a potom už nedostávať nič?

10 krokov k podpore

 • Zoznámte sa s podmienkami podpory a oslovte nás ,,SolarX“

 • Overte si, či fotovoltaický zdroj, je pre vašu domácnosť vhodný

 • Vyberiete si vhodné zariadenie

 • V prípade záujmu uzatvorite zmluvu so SolarX

 • Pomôžeme Vám so žiadosťou o poukážku

 • Ak získate poukážku, do 30 dní ju treba uplatniť u SolarX

 • SolarX zrealizuje inštaláciu

 • Odovzdajte všetky potrebné dokumenty SolarX

 • SolarX požiada o preplatenie poukážky

 • SIEA overí správnosť výdavkov, určí výšku skutočne oprávnených výdavkov a preplatí nám poukážku.

Ďalšou podmienkou k získaniu podpory je, aby zhotoviteľ bol zapísaný na zozname zhotoviteľov

 • SolarX bol ako jeden z prvých zapísaný na zozname zhotoviteľov, pod menom SolarX.sk

Žiadaný fotovoltaický panel sa musí nachádzať v zozname registrovaných zariadení

 • všetky naše ponúkané fotovoltaické panely sú zapísané v zozname SIEA
Dotácie pre solárne systémy